ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „ Ангел Ангелов-2009” ЕООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет сайт TechnoKomfort.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Купи”,”Сравни”,”Вход/Регистрация”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. „ Ангел Ангелов-2009” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200857853, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. ” Ованес Соваджиян” № 16, наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ.

3. Лицата, ползващи сайта и интернет магазина са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу клиент/и и потребител/и.

https://kzp.bg/data/content/u/9/upload/Zakoni%20i%20naredbi/2019/ZAKON_za_zashtita_na_potrebitelite.pdf

4. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на https://technokomfort.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

5. Продуктите, които се намират на интернет страницата на Technokomfort.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

 6. След кликане на бутона “КУПИ”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен Договор.

7. Договорният език е български.

8. Следните условия са условията на споразумението между Клиент и Търговец. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

9. Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. Може да се прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.

10. Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, „Ангел Ангелов-2009” ЕООД не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.

11. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона.

12. „Ангел Ангелов-2009” ЕООД  има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

 13. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.


II. ДОСТАВКА

14. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

15. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

16. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

17. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

18. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи, чрез обикновения й преглед, Kлиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

19. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

20. За всяка стока на сайта TechnoKomfort.com се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. „Ангел Ангелов-2009” ЕООД  си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:
– гаранционната карта на продукта е изгубена;
– е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;
– се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;
– е нарушена физическата цялост на изделието.

21. В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от „Ангел Ангелов-2009” ЕООД  или от оторизираните сервизи на партньорите му.

22. Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към „Ангел Ангелов-2009” ЕООД,  чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми, ел. поща, както и на място в търговски обект.

IV. ЦЕНИ

23. Цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.

24. Цени на стоки и услуги включват всички данъци.

25. При промяна на цената, Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.

26. При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

27. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на TechnoKomfort.com.

 28. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

29. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

30. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата TechnoKomfort.com .

31. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от TechnoKomfort.com услуги;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез TechnoKomfort.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

32. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

33. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

34. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://technokomfort.com.

35. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез TechnoKomfort.com .

36. ТЪРГОВЕЦЪТ,  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

37. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

38. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

39. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес angel.angelov2009@abv.bg ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

40. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ   не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

41. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

42. ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

43. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

44. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата TechnoKomfort.com на своя компютър.

45. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

46. „ Интернет магазин” означава вилтуален магазин, който предоставя възможността за закупуване на стоки през Интернет, находящ се на TechnoKomfort.com

47. Интернет магазина  е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

48. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

49. Електронната платформа за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия : https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Важно: С изпозването на услугите и функциите на сайта ни TechnoKomfort.com и натискане на бутона „Приемам” Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с Общите условия.